Privacy policy St. Willibrordus Obbicht

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met ieders persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is voor ons leidend. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Als schutterij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit Privacy Policy genoemd.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de secretaris van onze schutterij verwerkt om de volgende redenen, als grondslag het lidmaatschap van de schutterij (zowel voor actieve als ondersteunende leden):

-       Administratieve doeleinde;

-       Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij als schutterij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Naam;

-         Adres;

-         Woonplaats;

-         Telefoonnummer;

-         E-mailadres;

-         Geslacht;

-         Geboortedatum;

-         Bankgegevens;

-         Nummer en geldigheidsdatum van identiteitsbewijs (ten behoeve van schietregistratie)

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Vanuit historische gronden worden naam en achternamen in notulen van vergaderingen bewaard, en de termijn van lidmaatschappen ten behoeve van jubilea, tenzij u expliciet en schriftelijk aan ons vraagt dit te verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door schutterij St. Willibrordus Obbicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en), met als grondslag de overeengekomen/ te komen opdracht.

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de offerte, opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, gericht op activiteiten voor/ door de schutterij.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze schutterij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Telefoonnummer;

-         E-mailadres;

-         Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beeldmateriaal

Bij gelegenheid maken wij beeld- en/of geluidmateriaal van schuttersactiviteiten en aan ons schutterslokaal verbonden activiteiten. Het betreft typische sfeerbeelden die kunnen worden gepubliceerd met als doel:

-         Het informeren van onze leden, ondersteunende leden en volgers;

-         Het versterken van het imago van onze schutterij;

-         Het vergroten van de bekendheid van onze schutterij;

-         PR activiteiten en ledenwervingsactiviteiten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het betreft administratie voor en door Schuttersbond Eendracht Born-Echt, LBT/ KNMO, OLS federatie en ZLF federatie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Onze schutterij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Historische gronden zijn echter van groot belang om de geschiedenis van onze schutterij te blijven vastleggen. Hiervoor zullen naam, achternaam, geslacht en leeftijd worden bewaard in notulen van vergaderingen of andere bijeenkomsten, of bijbehorend bij beeld- en geluidsmateriaal.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-         Alle personen welke namens onze schutterij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. En zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-         Wij maken wel een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, echter is dit enkel in beheer van secretaris en wordt net als bovenstaand vermeld een termijn van 7 jaar vernietigd.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u dan te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Deze verzoeken dienen schriftelijk gericht te worden aan secretaris van onze vereniging, via schutterijobbicht@outlook.com.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken, eveneens op bovengenoemde wijze.

Klachten

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Echter vinden wij het belangrijk dat indien er sprake is van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dat u hierover direct contact met ons op neemt. Wij gaan er namelijk vanuit dat we er altijd samen uit zullen komen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Schutterij St.Willibrordus Obbicht
Schutterijobbicht@outlook.com

Sponsoren Schuttersfeest 2019

Ook sponsor worden? Klik hier!